Certyfikat przesłany mailem jest ważny

03 grudnia 2012

Coraz częściej kupujemy polisy samochodowe przez Internet lub telefon. Wówczas wszystkie dokumenty, w tym certyfikat, otrzymujemy drogą elektroniczną. Drukujemy, wkładamy do dowodu rejestracyjnego i mamy potwierdzenie zawarcia umowy OC.

Zgodnie z obowiązującym unormowaniem prawnym Policja oraz m.in. organy celne, czy też Straż Graniczna są zobowiązane do kontroli spełnienia, przez posiadaczy pojazdów, obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego OC. Zawarcie powyższej umowy powinno zostać potwierdzone polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, wystawionym przez zakład ubezpieczeń. Osoba kontrolowana może również przedstawić dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Dokument ubezpieczenia, którym zamierzamy się posługiwać, powinien przede wszystkim zawierać: serię oraz numer, rodzaj i przedmiot umowy ubezpieczenia, markę i model pojazdu, jak i jego numer rejestracyjny oraz numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Jasno wskazany powinien być okres, na jaki umowa została zawarta, suma gwarancyjna ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Nie może również zabraknąć określenia stron umowy, czyli nazwy zakładu ubezpieczeń oraz imienia, nazwiska, adresu lub nazwy firmy i siedziby posiadacza pojazdu.

W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych, dokumenty, które otrzymuje klient zazwyczaj są podpisane oraz opatrzone pieczątką pośrednika.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa jest zawierana na odległość (przy pomocy dedykowanej strony internetowej lub przez telefon). W takich przypadkach dokumenty potwierdzające zawarcie umowy często otrzymujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ich wydruk, wykonany we własnym zakresie, również stanowi potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego OC, tak jak w przypadku dokumentów otrzymanych od agenta. Zostało to unormowane w Art. 26. pkt. 1a. Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej - „Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.”

Pamiętajmy, że jeżeli kontrolowany nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, a kontrolujący nie zdoła uzyskać informacji z centralnej ewidencji pojazdów, potwierdzającej zawarcie tej umowy, może o tym fakcie poinformować Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest zobowiązana do wniesienia opłaty, której maksymalna wartość w przypadku samochodów osobowych wynosi 200% równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę - obecnie 3 000 zł, a w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów jest to równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (4 500zł). Od 1 stycznia 2013r. opłaty te wyniosą odpowiednio 3 200 oraz 4 800 zł.

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.