Zasady wynajmu pojazdu zastępczego z tytułu ubezpieczenia OC

I. Ogólne warunki

 1. Proama pokryje koszty wynajmu pojazdu z tytułu ubezpieczenia OC, gdy z okoliczności sprawy wynika, że poszkodowany jednocześnie:
  • Nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
  • Poniósł wydatki, które były celowe i niezbędne do korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystałby z pojazdu, który uległ uszkodzeniu.
 2. Pokrycie kosztów wynajmu przez Proama nastąpi po udowodnieniu zasadności i udokumentowaniu wynajmu pojazdu.
 3. Wynajęty pojazd powinien być podobnej klasy, co pojazd uszkodzony.
 4. Koszty wynajmu nie powinny odbiegać od cen występujących na rynku lokalnym.
 5. PROAMA zapewnia pomoc w wynajmie pojazdu zastępczego w cenach:
  • klasa A – stawka za dobę najmu 68,00zł netto
  • klasa B – stawka za dobę najmu 68,00zł netto
  • klasa C – stawka za dobę najmu 78,00zł netto
  • klasa D – stawka za dobę najmu 120,00zł netto
  • klasa E – stawka za dobę najmu 250,00zł netto
  • klasa SUV – stawka za dobę najmu 145,00zł netto


   Jeśli żadna z powyższych klas nie odpowiada klasie uszkodzonego pojazdu prosimy o kontakt telefoniczny z PROAMA pod numerem 815 815 815 w celu ustalenia kosztów najmu.

II. Warunki dotyczące poszkodowanego nieprowadzącego działalności gospodarczej

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, w szczególności niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego. Celem uzyskania zwrotu należy przedstawić umowę wynajmu, rachunek/fakturę lub inne dokumenty potwierdzające wynajem pojazdu.

III. Warunki dotyczące poszkodowanego wykorzystującego pojazd do prowadzenia działalności gospodarczej

Poszkodowany, któremu pojazd niezbędny jest do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien udokumentować fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposób wykorzystania uszkodzonego pojazdu. W tym celu należy przedstawić przykładowo następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub inny dowód potwierdzający charakter prowadzonej działalności.
 2. Oświadczenie o konieczności wynajmu pojazdu zastępczego oraz dowody tę konieczność potwierdzające (dotyczące sposobu wykorzystywania uszkodzonego pojazdu w działalności gospodarczej), rachunek/fakturę za wynajem pojazdu.

IV. Okres wynajmu pojazdu zastępczego

 1. Szkoda częściowa:

  Za zasadny uznaje się zwrot kosztów wynajmu pojazdu za okres odpowiadający okresowi niezbędnemu do technologicznej naprawy uszkodzonego pojazdu oraz innym okresom dodatkowym np. okresowi od powstania szkody do dokonania oględzin i otrzymania dokumentu określającego zakres naprawy, okresowi niezbędnemu na znalezienie warsztatu naprawczego itp.

 2. Szkoda całkowita (naprawa uszkodzonego pojazdu jest ekonomicznie nieopłacalna):

  Za zasadny uznaje się zwrot kosztów wynajmu pojazdu za okres odpowiadający okresowi od powstania szkody do dokonania oględzin i otrzymania dokumentu o kwalifikacji szkody jako całkowitej oraz okresowi przeznaczonemu na zakup innego pojazdu (standardowo przyjmuje się 7 dni). W przypadkach uzasadnionych 7-dniowy okres przeznaczony na zakup innego pojazdu może być wydłużony (maksymalnie do dnia wypłaty odszkodowania).

V. Kontakt do partnera

 1. Proponujemy wynajem pojazdu zastępczego od naszego partnera – firmy Europ Assistance Polska SP. z o.o., kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 203 79 53. Telefon dostępny jest 24h/7 dni w tygodniu. Skorzystanie ze wskazanej wyżej wypożyczalni nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczenia z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego. Klient może wybrać dowolną firmę, która wynajmie pojazd za cenę równorzędną lub niższą niż wskazana w części I. Ogólne warunki (zgodnie z Art. 16 ustawy ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do zapobieżenia w miarę możliwości zwiększeniu się szkody).
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.